Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Gelukspoppetjes.eu (hierna te noemen Artasja), is een onderdeel van Artasja, creatieve en sportieve toepassingen en staat ingeschreven vanaf startdatum 01-01-2006 bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 17184829. BTW nummer NL001700801B46, gevestigd te Veldhoven, versie geldig vanaf 15 november 2015

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Artasja. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Artasja. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Artasja behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Artasja erkend.
Artasja garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Artasja bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Artasja zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Artasja geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Wilt u gebruik maken van een nieuwsbrief aanbieding, dan geldt deze aanbieding tot de volgende nieuwsbrief is verzonden. Vergeet niet de opmerking van de nieuwsbrief door te geven, dit kunnen we later niet meer veranderen.

Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn per stuk (tenzij anders vermeld), in EURO`s en inclusief 21% BTW.
Op afspraken met bedrijven mogen nooit kortingscodes worden verzilverd. Dit geldt voor samengestelde pakketten voor bedrijven maar ook voor kraamhuur en advertenties.

Zichttermijn / herroepingsrecht
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Artasja heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Artasja. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Tangen worden zo verpakt dat u ze duidelijk kunt zien en mogen niet uit de originele verpakking zijn geweest. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Artasja er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten ( verzendkosten alleen indien dit de gehele bestelling betreft) aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. We nemen alleen retouren in behandeling als er een schrijven bij zit met ordernummer, naam of ordernummer en rekeningnummer waar het bedrag op mag worden terug gestort.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die speciaal zijn samengesteld of vervaardigd, bijvoorbeeld een verrassingspakket, sleutelhangers met tekst of naam, handgemaakte gelukspoppetjes, drukwerk en maatwerk, bijvoorbeeld artikelen die per een lengte speciaal voor u worden afgeknipt, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne (bv oorbellen) of die snel kunnen bederven of verouderen.
Alle gelukspoppetjes zijn handbeschilderd en vallen buiten de garantie, als deze niet exact overeenkomen met de afbeelding op de site, ook kleur en kleine formaat afwijkingen vallen buiten de garantie.
Onder handgemaakte gelukspoppetjes verstaan we de door ons met de hand gemaakte gelukspoppetjes en/of engeltjes van touwtjes of niet- of kettelstiften en kralen, zoals u kunt vinden in de subcategorie "handgemaakte gelukspoppetjes".
Indien de klant laat verzenden via pakketpost, kunnen de verzendkosten nooit worden terug betaald indien het pakket retour komt omdat het niet is aangenomen. Wil de klant de zending nogmaals laten verzenden zullen altijd de werkelijke kosten eerst moeten worden voldaan. Wil de klant de retour gekomen bestelling annuleren, zullen eerst de werkelijk gemaakte verzendkosten van het retour te betalen bedrag in mindering worden gebracht.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Artasja, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Artasja. Artasja houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
Artasja respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Artasja maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, waarvoor u zich heeft aangemeld. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
Artasja garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
De garantietermijn van Artasja komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Artasja is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Artasja) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Artasja. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Artasja schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door Artasja gegrond worden bevonden, zal Artasja naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Artasja en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Artasja) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Artasja gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Artasja voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Artasja is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Artasja in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Artasja en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Artasja zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Artasja slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van Artasja gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn exclusief verzendkosten, ook als boven een bepaald bedrag is.
Artasja kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Artasja en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Artasja op haalbaarheid is beoordeeld.
Artasja behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Artasja gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Indien u als webshop artikelen bij ons besteld en onze foto`s wilt gebruiken, kunt u daarvoor toestemming vragen. Indien we dit verlenen zullen we op de copyright foto`s altijd zelf uw naam op de foto zetten en deze naar u mailen. Het recht om de foto`s te gebruiken geldt hiermee tot 2 jaar na datum. Daarna moet u de foto van uw site verwijderen of opnieuw bij ons aanvragen met recht van 2 jaar gebruik. Uiteraard mag u geen toestemming geven aan derden om deze foto`s te gebruiken.
Wilt u onze foto`s gebruiken voor commercieel gebruik, zult u dit altijd schriftelijk bij ons aan moeten vragen, op al onze foto`s rust copyright.

Overmacht
Artasja is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Artasja alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Artasja behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Artasja gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Artasja bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de vervoerder de zending kwijt raakt en Artasja kan aantonen dat het is verzonden, vergoeden we u wat de vervoerder aan ons vergoed. Uiteraard geldt dit niet indien u verzekerd laat verzenden, dan vergoed Artasja u het hele bedrag van uw bestelling.
Indien u kiest voor verzenden met brievenbuspost, kunnen wij geen garantie geven op breuk aan de inhoud, dit is overmacht omdat we niet weten hoe de vervoerder met de enveloppe omgaat. Artasja zal uw bestelling uiteraard deugelijk verpakken in een bubbelenveloppe. We adviseren u dan ook altijd voor pakketpost te kiezen.

Aansprakelijkheid
Artasja is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. De artikelen op onze website zijn van dien aard dat het niet geschikt is voor kleine kinderen in verband met lichamelijk letsel. U dient deze producten dan ook ten alle tijde buiten bereik van kinderen te houden.
Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van alle door Artasja aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Artasja zolang de afnemer de vorderingen van Artasja uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Artasja wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
De door Artasja geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Artasja of een door Artasja aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Artasja haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Artasja zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Artasja.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Artasja en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Eindhoven kennis, tenzij Artasja er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Gelukspoppetjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel